Firma
Misja
Projekty EFS
Członkostwo w PKPP Lewiatan
Firmy partnerskie
Oferta szkoleniowa
Doradztwo zawodowo-personalne
Zarządzanie projektami
Kontakt
 
Bez Tytułu

13. SZKOLENIE KOMUNIKACYJNO - MOTYWACYJNE.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA SZKOLENIOWE:
 • Wpływ pozytywnego myślenia na procesy motywacyjne człowieka
 • teoria umiejscowienia źródła kontroli ZUK, WUK
 • poczucie własnej wartości (źródła zaniżonej i zawyżonej samooceny, strategie rozwoju poczucia własnej wartości)
 • samoakceptacja i jej cele
 • uwarunkowania pozytywnego myślenia (rola układu nerwowego i fizjologicznego, rola optymizmu i pesymizmu, rola dialogu wewnętrznego, rola wyobraźni, rola afirmacji, rola radzenia sobie ze stresem)
 • Cele życiowe i automotywacja
 • teorie motywacji
 • Indywidualny Plan Działania
 • umiejętne definiowanie celów
 • tworzenie obszarów rozwoju
 • Asertywna komunikacja
 • autoprezentacja (reguła pierwszego wrażenia, taktyki autoprezentacyjne, motywy, normy i pułapki autoprezentacyjne, radzenie sobie z niepowodzeniami autoprezentacyjnymi)
 • komunikacja interpersonalna (mowa ciała, taktyki werbalne: parafraza, odzwierciedlenie, klaryfikacja, informacje zwrotne, podążanie, klaryfikacja, podsumowania, pytania otwarte i zamknięte)
 • podstawy asertywnej komunikacji (priorytety asertywności, przejawy asertywności, błyszczenie, asertywność fizyczna i asertywność werbalna, techniki asertywnej komunikacji (w tym: asertywne zwroty, pięciostopniowa skala ochrony granic, zdarta płyta, odmowa, prośba).
CEL SZKOLENIA: samodzielność w kształtowaniu indywidualnych celów życiowych i zawodowych, wzrost automotywacji do rozwoju oraz lepsze i efektywniejsze komunikowanie się z ludźmi, uświadomienie wykorzystania własnego potencjału, zwiększenie motywacji do podejmowania działań, umiejętność efektywnego stawiania sobie celów i ich realizacja, doświadczanie pozytywnego wartościowania siebie, rozpoznawanie i nazywanie swoich sił życiowych i zasobów, rozpoznawanie i rozwijanie umiejętności autoprezentacji, rozpoznawanie mocnych stron osobowości, świadomość roli podnoszenia kwalifikacji.
METODY SZKOLENIOWE: wykład, dyskusja, burza mózgów, odgrywanie ról, ćwiczenia, symulacje, gry, wykonywanie prac, testy psychologiczne.
CZAS TRWANIA: 21 h (3 dni szkoleniowe)powrót